skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Dentistry xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Saikaew, Pipop xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of dentine surface preparation and reduced application time of adhesive on bonding strength

Saikaew, Pipop ; Chowdhury, A.F.M. Almas ; Fukuyama, Mai ; Kakuda, Shinichi ; Carvalho, Ricardo M. ; Sano, Hidehiko

Journal of Dentistry, April 2016, Vol.47, pp.63-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2016.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chowdhury, A.F.M.A.
  2. Carvalho, R.M.
  3. Carvalho, Ricardo M
  4. Chowdhury, A F M Almas
  5. Saikaew, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...