skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Sahoo, Sarbeswar xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Confronting Secularism in Europe and India: Legitimacy and Disenchantment in Contemporary Times

Sahoo, Sarbeswar; Bacon, Michael (Editor) ; Chin, Clayton (Editor)

Political Studies Review, February 2016, Vol.14(1), pp.94-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-9299 ; E-ISSN: 1478-9302 ; DOI: 10.1177/1478929915609469b

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Elizabeth Shakman Hurd, Beyond Religious Freedom: The New Global Politics of Religion

Sahoo, Sarbeswar

Political Studies Review, August 2017, Vol.15(3), pp.453-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-9299 ; E-ISSN: 1478-9302 ; DOI: 10.1177/1478929917708750

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sahoo, S
  2. Sahoo, Sarbeswar
  3. Chin, Clayton
  4. Bacon, Michael

theo chủ đề:

  1. Political Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...