skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: eWIC Workshops in Computing (BCS) xóa Tác giả/ người sáng tác: Sahin Albayrak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating User Interface Adaptations at Runtime by Simulating User Interaction

Michael Quade ; Marco Blumendorf ; Grzegorz Lehmann ; Dirk Roscher ; Sahin Albayrak

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conveying Multimodal Interaction possibilities through the use of Appearances

Florian Weingarten ; Marco Blumendorf ; Sahin Albayrak

Electronic workshops in computing (Online), 2010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sahin Albayrak
  2. Marco Blumendorf
  3. Dirk Roscher
  4. Michael Quade
  5. Florian Weingarten

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...