skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ohno, K. xóa Chủ đề: Middle Aged xóa Tác giả/ người sáng tác: Sahashi, Ko xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional characterisation of mitochondrial tRNA(Tyr) mutation (5877-->GA) associated with familial chronic progressive external ophthalmoplegia

Sahashi, K ; Yoneda, M ; Ohno, K ; Tanaka, M ; Ibi, T ; Sahashi, K

Journal of medical genetics, October 2001, Vol.38(10), pp.703-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1468-6244 ; PMID: 11594340 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yoneda, Makoto
  2. Sahashi, K
  3. Ibi, T
  4. Ohno, Kinji
  5. Sahashi, Ko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...