skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Tác giả/ người sáng tác: Sager, Tore xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activist planning: a response to the woes of neo-liberalism?

Sager, Tore

European Planning Studies, 02 July 2016, Vol.24(7), pp.1262-1280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-4313 ; E-ISSN: 1469-5944 ; DOI: 10.1080/09654313.2016.1168784

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo-liberal urban planning policies: A literature survey 1990–2010

Sager, Tore

Progress in Planning, 2011, Vol.76(4), pp.147-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-9006 ; E-ISSN: 1873-4510 ; DOI: 10.1016/j.progress.2011.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideological traces in plans for compact cities: Is neo-liberalism hegemonic?

Sager, Tore

Planning Theory, August 2015, Vol.14(3), pp.268-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-0952 ; E-ISSN: 1741-3052 ; DOI: 10.1177/1473095214527279

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sager, T.
  2. Sager, Tore

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...