skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Chemistry xóa Tác giả/ người sáng tác: Sacco, Marcus xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ, APPAREIL ET PRODUIT PROGRAMME INFORMATIQUE PERMETTANT D'ÉTABLIR UNE IDENTIFICATION D'UN PROSPECT SUR LA BASE D'UNE LOCALISATION MOBILE
METHOD, APPARATUS, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR PROVIDING MOBILE LOCATION BASED SALES LEAD IDENTIFICATION

Sacco, Marcus ; Shariff, Shafiq ; Kahn, Jadam ; Aparicio, Mike ; Banks, Joseph E ; Jennings, Logan Tyler ; Varaksin, Sergey ; Abramov, Dmitrii ; Ignatyev, Artem ; Koshy, Tanya ; Koch, Nathan

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ, APPAREIL ET PRODUIT PROGRAMME INFORMATIQUE PERMETTANT D'ÉTABLIR UNE IDENTIFICATION D'UN PROSPECT SUR LA BASE D'UNE LOCALISATION MOBILE
METHOD, APPARATUS, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR PROVIDING MOBILE LOCATION BASED SALES LEAD IDENTIFICATION

Sacco, Marcus ; Shariff, Shafiq ; Kahn, Jadam ; Aparicio, Mike ; Banks, Joseph E ; Jennings, Logan Tyler ; Varaksin, Sergey ; Abramov, Dmitrii ; Ignatyev, Artem ; Koshy, Tanya ; Koch, Nathan

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE, APPAREIL ET PRODUIT PROGRAMME INFORMATIQUE PERMETTANT D'ETABLIR UNE IDENTIFICATION D'UN PROSPECT SUR LA BASE D'UNE LOCALISATION MOBILE
METHOD, APPARATUS, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR PROVIDING MOBILE LOCATION BASED SALES LEAD IDENTIFICATION

Sacco, Marcus ; Shariff, Shafiq ; Kahn, Jadam ; Aparicio, Mike ; Banks, Joseph E ; Jennings, Logan Tyler ; Varaksin, Sergey ; Abramov, Dmitrii ; Ignatyev, Artem ; Koshy, Tanya ; Koch, Nathan

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN, VORRICHTUNG UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKT ZUR BEREITSTELLUNG VON MOBILER STANDORTBASIERTER VERKAUFSHINWEISIDENTIFIZIERUNG
PROCÉDÉ, APPAREIL ET PRODUIT PROGRAMME INFORMATIQUE PERMETTANT D'ÉTABLIR UNE IDENTIFICATION D'UN PROSPECT SUR LA BASE D'UNE LOCALISATION MOBILE
METHOD, APPARATUS, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR PROVIDING MOBILE LOCATION BASED SALES LEAD IDENTIFICATION

Sacco, Marcus ; Shariff, Shafiq ; Kahn, Jadam ; Aparicio, Mike ; Banks, Joseph E ; Jennings, Logan Tyler ; Varaksin, Sergey ; Abramov, Dmitrii ; Ignatyev, Artem ; Koshy, Tanya ; Koch, Nathan

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN, VORRICHTUNG UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKT ZUR BEREITSTELLUNG VON MOBILER STANDORTBASIERTER VERKAUFSHINWEISIDENTIFIZIERUNG
PROCÉDÉ, APPAREIL ET PRODUIT PROGRAMME INFORMATIQUE PERMETTANT D'ÉTABLIR UNE IDENTIFICATION D'UN PROSPECT SUR LA BASE D'UNE LOCALISATION MOBILE
METHOD, APPARATUS, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR PROVIDING MOBILE LOCATION BASED SALES LEAD IDENTIFICATION

Sacco, Marcus ; Shariff, Shafiq ; Kahn, Jadam ; Aparicio, Mike ; Banks, Joseph E ; Jennings, Logan Tyler ; Varaksin, Sergey ; Abramov, Dmitrii ; Ignatyev, Artem ; Koshy, Tanya ; Koch, Nathan

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...