skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Süner, Ahmet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinventing the everyday in the age of spectacle: Jean-Luc Godard's artistic and political response to modernity in his early works

Süner, Ahmet

Studies in French Cinema, 04 May 2015, Vol.15(2), pp.123-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-5880 ; E-ISSN: 1758-9517 ; DOI: 10.1080/14715880.2014.987517

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Süner, A.
  2. Süner, Ahmet
  3. Suner, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...