skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Tác giả/ người sáng tác: Ségas, Sébastien xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La diplomatie en images. Discours politique et mythe technocratique dans la bande dessinée Quai d’Orsay (tome I)

Ségas, Sébastien

Mots. Les langages du politique, 15 September 2012, pp.61-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0243-6450 ; E-ISSN: 1960-6001 ; DOI: 10.4000/mots.20692

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ségas, Sébastien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...