skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Tác giả/ người sáng tác: Sánchez-Campos, S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidative stress and changes in liver antioxidant enzymes induced by experimental dicroceliosis in hamsters

Sánchez-Campos, S. ; Tuñón, M. J. ; González, P. ; González-Gallego, J.

Parasitology Research, 1999, Vol.85(6), pp.468-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0932-0113 ; E-ISSN: 1432-1955 ; DOI: 10.1007/s004360050579

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphologic and biochemical changes caused by experimentally induced dicroceliosis in hamsters (Mesocricetus auratus)

Sánchez-Campos, S ; González, P ; Ferreras, C ; García-Iglesias, M J ; González-Gallego, J ; Tuñón, M J

Comparative medicine, April 2000, Vol.50(2), pp.147-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0820 ; PMID: 10857005 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of experimental dicrocoeliosis on oxidative drug metabolism in hamster liver

Sánchez-Campos, S ; Tuñón, M.J ; González, P ; Campo, R ; Ferreras, M.C ; Manga, Y ; González-Gallego, J

Comparative Biochemistry and Physiology. Part C: Comparative Pharmacology and Toxicology, 1996, Vol.115(1), pp.55-60

ISSN: 0742-8413 ; DOI: 10.1016/S0742-8413(96)00114-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sanchez-Campos, S
  2. Gonzalez-Gallego, J
  3. Gonzalez, P
  4. Tuñón, M.J
  5. Tunon, Mj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...