skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ruvkun, Gary xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DAF-16 target genes that control C. elegans life-span and metabolism

Lee, Siu Sylvia ; Kennedy, Scott ; Tolonen, Andrew C ; Ruvkun, Gary

Science (New York, N.Y.), 25 April 2003, Vol.300(5619), pp.644-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 12690206 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Genomic Analysis of RNA Interference in C. elegans

Kim, John K. ; Gabel, Harrison W. ; Kamath, Ravi S. ; Tewari, Muneesh ; Pasquinelli, Amy ; Rual, Jean-François ; Kennedy, Scott ; Dybbs, Michael ; Bertin, Nicolas ; Kaplan, Joshua M. ; Vidal, Marc ; Ruvkun, Gary

Science, 20 May 2005, Vol.308(5725), pp.1164-1167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Proteomics Reveals the Biochemical Niche of C. elegans DCR-1 in Multiple Small-RNA-Mediated Pathways

Duchaine, Thomas F. ; Wohlschlegel, James A. ; Kennedy, Scott ; Bei, Yanxia ; Conte, Darryl ; Pang, Kaming ; Brownell, Daniel R. ; Harding, Sandra ; Mitani, Shohei ; Ruvkun, Gary ; Yates, John R. ; Mello, Craig C.

Cell, 27 January 2006, Vol.124(2), pp.343-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; DOI: 10.1016/j.cell.2005.11.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

daf-28 encodes a C. elegans insulin superfamily member that is regulated by environmental cues and acts in the DAF-2 signaling pathway

Li, Weiqing ; Kennedy, Scott G ; Ruvkun, Gary

Genes & development, 01 April 2003, Vol.17(7), pp.844-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-9369 ; PMID: 12654727 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITIONS AND METHODS THAT ENHANCE RNA INTERFERENCE

Ruvkun, Gary ; Kennedy, Scott

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITIONS AND METHODS THAT ENHANCE RNA INTERFERENCE

Ruvkun, Gary ; Kennedy, Scott

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional genomic analysis of RNA interference in C. elegans

Kim, John K ; Gabel, Harrison W ; Kamath, Ravi S ; Tewari, Muneesh ; Pasquinelli, Amy ; Rual, Jean-François ; Kennedy, Scott ; Dybbs, Michael ; Bertin, Nicolas ; Kaplan, Joshua M ; Vidal, Marc ; Ruvkun, Gary

Science (New York, N.Y.), 20 May 2005, Vol.308(5725), pp.1164-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 15790806 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Sáng chế  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ruvkun, Gary
 2. Kennedy, Scott
 3. Ruvkun, G.
 4. Dybbs, Michael
 5. Tewari, Muneesh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...