skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Democracy xóa Tác giả/ người sáng tác: Russett, Bruce xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict Emergence and Escalation in Interactive International Dyads

Kinsella, David ; Russett, Bruce

The Journal of Politics, 1 November 2002, Vol.64(4), pp.1045-1068 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clear and Clean: The Fixed Effects of the Liberal Peace

Oneal, John R. ; Russett, Bruce

International Organization, 1 April 2001, Vol.55(2), pp.469-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00208183 ; E-ISSN: 15315088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Trading Partners: The Liberal Connection, 1962-1989

Bliss, Harry ; Russett, Bruce

The Journal of Politics, 1 November 1998, Vol.60(4), pp.1126-1147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Democratic Peace

Russett, Bruce ; Layne, Christopher ; Spiro, David E. ; Doyle, Michael W.

International Security, 1 April 1995, Vol.19(4), pp.164-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01622889 ; E-ISSN: 15314804 ; DOI: 10.2307/2539124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...