skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Russell, Maureen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sound and Moving Image Collections at the British Library

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 01 January 2013, Vol.16(1), pp.36-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2013.755455

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Grateful Dead Audiovisual Archive (the Vault)

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 02 April 2016, Vol.19(2), pp.136-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2016.1160310

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brand Library & Art Center, Glendale Public Library, Glendale, California

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2013, Vol.16(4), pp.232-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2013.841530

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Margaret Herrick Library Special Collections

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 03 July 2014, Vol.17(3), pp.169-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2014.939625

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Border Music Collection at the Border Studies Archive at the University of Texas-Pan American

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 02 January 2014, Vol.17(1), pp.33-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2014.870522

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Musical Instrument Collection, Department of Ethnomusicology, Herb Alpert School of Music, University of California, Los Angeles

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 02 January 2017, Vol.20(1), pp.42-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2017.1271760

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thousand Oaks Library, Grant R. Brimhall Library, Special Collections, American Radio Archives, Thousand Oaks, California

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 03 April 2017, Vol.20(2), pp.111-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2017.1308297

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music at Library Special Collections, University of California, Los Angeles (UCLA)

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 03 April 2014, Vol.17(2), pp.92-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2014.905738

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Polish Music Center, Thornton School of Music, University of Southern California

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2012, Vol.15(4), pp.263-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2012.729491

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UCLA Library Center for Oral History Research

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 03 April 2015, Vol.18(2), pp.100-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2015.1030532

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music Special Collections, L. Tom Perry Special Collections, Harold B. Lee Library, Brigham Young University

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2016, Vol.19(3-4), pp.220-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2016.1234357

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Braun Research Library at the Southwest Museum of the American Indian

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 01 April 2012, Vol.15(2), pp.111-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2012.675846

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

California Institute of the Arts Institute Archives

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2016, Vol.19(3-4), pp.208-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2016.1234346

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Grateful Dead Archive

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 02 October 2015, Vol.18(3-4), pp.164-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2015.1093673

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethnomusicology Archive, University of California, Los Angeles (UCLA)

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 01 July 2012, Vol.15(3), pp.193-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2012.701452

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pacifica Radio Archives

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 02 January 2015, Vol.18(1), pp.26-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2015.996631

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Frank Zappa Archive

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 01 April 2013, Vol.16(2), pp.109-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2013.784695

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performing Arts Collection, Department of Special Research Collections, University of California, Santa Barbara

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 02 January 2016, Vol.19(1), pp.63-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2015.1132945

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Athens Music Project Oral History Collection, Richard B. Russell Library for Political Research and Studies, University of Georgia

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 03 April 2019, Vol.22(1-2), pp.65-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2019.1603591

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2013  (3)
  2. 2013đến2013  (3)
  3. 2014đến2014  (3)
  4. 2015đến2016  (7)
  5. Sau 2016  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Russell, Maureen
  2. Russell, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...