skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rus, Ioana xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evolutionary testbed for software technology evaluation

Lindvall, Mikael ; Rus, Ioana ; Shull, Forrest ; Zelkowitz, Marvin ; Donzelli, Paolo ; Memon, Atif ; Basili, Victor ; Costa, Patricia ; Tvedt, Roseanne ; Hochstein, Lorin ; Asgari, Sima ; Ackermann, Chris ; Pech, Dan

Innovations in Systems and Software Engineering, 2005, Vol.1(1), pp.3-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1614-5046 ; E-ISSN: 1614-5054 ; DOI: 10.1007/s11334-005-0007-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
An evolutionary testbed for software technology evaluation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evolutionary testbed for software technology evaluation

Lindvall, Mikael ; Rus, Ioana ; Shull, Forrest ; Zelkowitz, Marvin ; Donzelli, Paolo ; Memon, Atif ; Basili, Victor ; Costa, Patricia ; Tvedt, Roseanne ; Hochstein, Lorin ; Asgari, Sima ; Ackermann, Chris ; Pech, Dan

Innovations in Systems and Software Engineering, 04/2005, Vol.1(1), pp.3-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1614-5046 ; E-ISSN: 1614-5054 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11334-005-0007-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimenting with software testbeds for evaluating new technologies

Lindvall, Mikael ; Rus, Ioana ; Donzelli, Paolo ; Memon, Atif ; Zelkowitz, Marvin ; Betin-Can, Aysu ; Bultan, Tevfik ; Ackermann, Chris ; Anders, Bettina ; Asgari, Sima ; Basili, Victor ; Hochstein, Lorin ; Fellmann, Jörg ; Shull, Forrest ; Tvedt, Roseanne ; Pech, Daniel ; Hirschbach, Daniel

Empirical Software Engineering, 2007, Vol.12(4), pp.417-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; E-ISSN: 1573-7616 ; DOI: 10.1007/s10664-006-9034-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Memon, Atif
  2. Asgari, Sima
  3. Donzelli, Paolo
  4. Shull, Forrest
  5. Lindvall, Mikael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...