skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reference Services Review xóa Tác giả/ người sáng tác: Ruppel, Margie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instant messaging reference: users' evaluation of library chat

Ruppel, Margie ; Condit Fagan, Jody

Reference Services Review, 01 September 2002, Vol.30(3), pp.183-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320210435464

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ERIC (U.S. Dept. of Education)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Emerald Insight  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Condit Fagan, Jody
  2. Ruppel, Margie
  3. Fagan, Jody Condit
  4. Fagan, Jody

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...