skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Nhan đề tạp chí: Image Processing and Interchange: Implementation and Systems xóa Tác giả/ người sáng tác: Rupp, Marianne xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

LaboImage: portable window-based environment for research in image processing and analysis

Jacot-Descombes, Alain ; Rupp, Marianne ; Pun, Thierry

Proceedings of SPIE, 30 April 1992, Vol.1659(1), pp.331-340

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.58418

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pratt, William K.
  2. Arps, Ronald B.
  3. Rupp, Marianne
  4. Jacot-Descombes, Alain
  5. Pun, Thierry

theo chủ đề:

  1. Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...