skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rumbaugh James xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The unified modeling language user guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unified modeling language user guide

Booch Grady.; Rumbaugh James; Jacobson Ivar

Reading Mass. : Addison-Wesley, c1999. - (005.1 BOO 1999) - ISBN0201571684 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The unified software development process
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unified software development process

Jacobson Ivar.; Booch Grady; Rumbaugh James

Reading, Mass : Addison-Wesley, c1999. - (005.1 JAC 1999) - ISBN0201571692

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

  1. Tin học  (1)
  2. Công nghệ thông tin  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jacobson Ivar
  2. Booch Grady
  3. Rumbaugh James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...