skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Danish xóa Tác giả/ người sáng tác: Ruiz, Marcos Alonso xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Dye, Alan C ; Wan, Wan Si ; Bauer, Sebastian J ; Dascola, Jonathan R ; Apodaca, Gregory M ; Ruiz, Marcos Alonso ; Teutschler, Sophia ; Chaudhri, Imran A

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Chaudhri, Imran A ; Dye, Alan C ; Wan, Wan Si ; Bauer, Sebastian J ; Dascola, Jonathan R ; Apodaca, Gregory M ; Ruiz, Marcos Alonso ; Teutschler, Sophia

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Gutknecht, Olivier D.R ; Dye, Alan C ; Wan, Wan Si ; Jisrawi, Mohamed N ; Dascola, Jonathan R ; Apodaca, Gregory M ; Bauer, Sebastian J ; Ruiz, Marcos Alonso ; Moussette, Camille ; Jurewitz, Michael T

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Gutknecht, Olivier D.R ; Dye, Alan C ; Wan, Wan Si ; Jisrawi, Mohamed N ; Dascola, Jonathan R ; Apodaca, Gregory M ; Bauer, Sebastian J ; Ruiz, Marcos Alonso ; Moussette, Camille ; Jurewitz, Michael T

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, methods, and graphical user interfaces for manipulating user interface objects with visual and/or haptic feedback

Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher Patrick ; Ruiz, Marcos Alonso ; Bauer, Sebastian J ; Hafeneger, Stefan ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth L

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Dascola, Jonathan R ; Ruiz, Marcos Alonso ; Bauer, Sebastian J ; Kocienda, Kenneth L ; Verweij, Hugo ; Family, Afrooz ; Brown, Matthew I ; Winer, Morgan H

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Dascola, Jonathan R ; Ruiz, Marcos Alonso ; Bauer, Sebastian J ; Kocienda, Kenneth L ; Verweij, Hugo ; Family, Afrooz ; Brown, Matthew I ; Winer, Morgan H

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices and Methods for Navigating Between User Interfaces

Ruiz, Marcos Alonso ; Bauer, Sebastian J ; Cato, Andrew B ; Chaudhri, Imran A ; Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher Patrick ; Hagedorn, Joseph A ; Karunamuni, Chanaka G ; Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices and Methods for Navigating Between User Interfaces

Ruiz, Marcos Alonso ; Bauer, Sebastian J ; Cato, Andrew B ; Chaudhri, Imran A ; Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher Patrick ; Hagedorn, Joseph A ; Karunamuni, Chanaka G ; Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices and Methods for Navigating Between User Interfaces

Foss, Christopher Patrick ; Dascola, Jonathan R ; Ruiz, Marcos Alonso ; Karunamuni, Chanaka G ; Chaudhri, Imran A

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices and Methods for Navigating Between User Interfaces

Foss, Christopher Patrick ; Dascola, Jonathan R ; Ruiz, Marcos Alonso ; Karunamuni, Chanaka G ; Chaudhri, Imran A

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR DYNAMICALLY ADJUSTING PRESENTATION OF AUDIO OUTPUTS

Anzures, Freddy Allen ; Graham, David C ; Ruiz, Marcos Alonso ; Vries, Nathan De

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices and Methods for Navigating Between User Interfaces

Foss, Christopher Patrick ; Federighi, Craig M ; Ruiz, Marcos Alonso ; Cato, Andrew B ; Dascola, Jonathan R ; Gutknecht, Olivier D.R ; Hagedorn, Joseph A ; Jurewitz, Michael T ; Karunamuni, Chanaka G

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices and Methods for Navigating Between User Interfaces

Foss, Christopher Patrick ; Federighi, Craig M ; Ruiz, Marcos Alonso ; Cato, Andrew B ; Dascola, Jonathan R ; Gutknecht, Olivier D.R ; Hagedorn, Joseph A ; Jurewitz, Michael T ; Karunamuni, Chanaka G

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR DYNAMICALLY ADJUSTING PRESENTATION OF AUDIO OUTPUTS

Vries, Nathan De ; Graham, David C ; Anzures, Freddy Allen ; Ruiz, Marcos Alonso

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR DYNAMICALLY ADJUSTING PRESENTATION OF AUDIO OUTPUTS

Vries, Nathan De ; Graham, David C ; Anzures, Freddy Allen ; Ruiz, Marcos Alonso

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Moving a Current Focus Using a Touch-Sensitive Remote Control

Ruiz, Marcos Alonso ; Wells, Nicole M ; Voss, Justin T ; Seely, Blake R ; Ricketson, Matthew D ; Penha, Henrique D ; Hwang, Grace H ; Clarke, Graham R ; Robbin, Jeffrey L ; Bachman, William M ; Keighran, Benjamin W ; Folse, Jennifer L. C ; Lochhead, Jonathan ; Howard, Joe R ; Mcglinn, Joshua K ; Westerman, Wayne C

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Moving a Current Focus Using a Touch-Sensitive Remote Control

Ruiz, Marcos Alonso ; Wells, Nicole M ; Voss, Justin T ; Seely, Blake R ; Ricketson, Matthew D ; Penha, Henrique D ; Hwang, Grace H ; Clarke, Graham R ; Robbin, Jeffrey L ; Bachman, William M ; Keighran, Benjamin W ; Folse, Jennifer L. C ; Lochhead, Jonathan ; Howard, Joe R ; Mcglinn, Joshua K ; Westerman, Wayne C

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Navigating Media Content

Clarke, Graham R ; Butcher, Gary Ian ; Ruiz, Marcos Alonso ; Pivonka, Pavel ; Robbin, Jeffrey L ; Bachman, William M ; Keighran, Benjamin W ; Folse, Jennifer L. C ; Lochhead, Jonathan ; Howard, Joe R ; Mcglinn, Joshua K ; Chen, Elbert D ; Penha, Henrique D

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Navigating Media Content

Clarke, Graham R ; Butcher, Gary Ian ; Ruiz, Marcos Alonso ; Pivonka, Pavel ; Robbin, Jeffrey L ; Bachman, William M ; Keighran, Benjamin W ; Folse, Jennifer L. C ; Lochhead, Jonathan ; Howard, Joe R ; Mcglinn, Joshua K ; Chen, Elbert D ; Penha, Henrique D

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ruiz, Marcos Alonso
  2. Dascola, Jonathan R
  3. Foss, Christopher Patrick
  4. Karunamuni, Chanaka G
  5. Bauer, Sebastian J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...