skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ruiz, Manuel xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agronomic Linked Data (AgroLD): A knowledge-based system to enable integrative biology in agronomy.(Research Article)(Report)

Venkatesan, Aravind ; Tagny Ngompe, Gildas ; Hassouni, Nordine El ; Chentli, Imene ; Guignon, Valentin ; Jonquet, Clement ; Ruiz, Manuel ; Larmande, Pierre

PLoS ONE, Nov 30, 2018, Vol.13(11), p.e0198270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0198270

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gigwa—Genotype investigator for genome- wide analyses

Sempéré, Guilhem ; Philippe, Florian ; Dereeper, Alexis ; Ruiz, Manuel ; Sarah, Gautier ; Larmande, Pierre; Larmande, Pierre (Editor)

GigaScience, June 2016, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2047-217X ; E-ISSN: 2047-217X ; DOI: 10.1186/s13742-016-0131-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clever generation of rich SPARQL queries from annotated relational schema: application to Semantic Web Service creation for biological databases

Wollbrett, Julien ; Larmande, Pierre ; de Lamotte, Frédéric ; Ruiz, Manuel

BMC Bioinformatics, 2013, Vol.14, p.126 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-14-126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Larmande, Pierre
  2. Ruiz, M
  3. Ruiz, Manuel
  4. Larmande, P
  5. Philippe, Florian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...