skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Tác giả/ người sáng tác: Ruddick, Sue xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

At the Horizons of the Subject: Neo-liberalism, neo-conservatism and the rights of the child Part One: From 'knowing' fetus to 'confused' child

Ruddick, Sue

Gender, Place & Culture, 01 October 2007, Vol.14(5), pp.513-527 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-369X ; E-ISSN: 1360-0524 ; DOI: 10.1080/09663690701562180

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

At the Horizons of the Subject: Neo-liberalism, neo-conservatism and the rights of the child Part Two: Parent, caregiver, state

Ruddick, Sue

Gender, Place & Culture, 01 December 2007, Vol.14(6), pp.627-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-369X ; E-ISSN: 1360-0524 ; DOI: 10.1080/09663690701659101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ruddick, Sue
  2. Ruddick, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...