skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ruckert, Arne xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: A critical review of the literature

Ruckert, Arne ; Labonté, Ronald ; Lencucha, Raphael ; Runnels, Vivien ; Gagnon, Michelle

Social Science & Medicine, April 2016, Vol.155, pp.61-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Global health diplomacy: A critical review of the literature
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: A critical review of the literature

Ruckert, Arne ; Labonté, Ronald ; Lencucha, Raphael ; Runnels, Vivien ; Gagnon, Michelle

Social Science & Medicine, 04/2016, Vol.155, C, pp.61-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.03.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: Barriers to inserting health into Canadian foreign policy

Runnels, Vivien ; Labonté, Ronald ; Ruckert, Arne

Global Public Health, 04 July 2014, p.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-1692 ; E-ISSN: 1744-1706 ; DOI: 10.1080/17441692.2014.928740

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chile's role in global health diplomacy: a narrative literature review.(Report)

Ramirez, Jorge ; Valdivia, Leonel ; Rivera, Elena ; Da Silva Santos, Marilia ; Sepulveda, Dino ; Labonte, Ronald ; Ruckert, Arne

Globalization and Health, Nov 16, 2018, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-8603 ; DOI: 10.1186/s12992-018-0428-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Chile’s role in global health diplomacy: a narrative literature review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chile’s role in global health diplomacy: a narrative literature review

Ramírez, Jorge ; Valdivia, Leonel ; Rivera, Elena ; Da Silva Santos, Marilia ; Sepúlveda, Dino ; Labonté, Ronald ; Ruckert, Arne

Globalization and Health, 12/2018, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1744-8603 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s12992-018-0428-8

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-neoliberalism in Latin America: a conceptual review

Ruckert, Arne ; Macdonald, Laura ; Proulx, Kristina R.

Third World Quarterly, 03 July 2017, Vol.38(7), p.1583-1602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436597.2016.1259558

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canada’s flagship development priority: maternal, newborn and child health (MNCH) and the Sustainable Development Goals (SDGs)

Proulx, Kristina R. ; Ruckert, Arne ; Labonté, Ronald

Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement, 02 January 2017, Vol.38(1), p.39-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0225-5189 ; E-ISSN: 2158-9100 ; DOI: 10.1080/02255189.2016.1202103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TPP is dead, long live the TPP? A response to recent commentaries.(Correspondence)(Report)

Labonte, Ronald ; Schram, Ashley ; Ruckert, Arne

International Journal of Health Policy and Management, 2017, Vol.6(4), p.245(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2322-5939

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obesity prevention: co-framing for intersectoral ‘buy-in’

Khayatzadeh-Mahani, Akram ; Ruckert, Arne ; Labonté, Ronald

Critical Public Health, 01 January 2018, Vol.28(1), p.4-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0958-1596 ; E-ISSN: 1469-3682 ; DOI: 10.1080/09581596.2017.1282604

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health governance after the financial crisis: making health equity matter

Ruckert, Arne

Canadian Foreign Policy Journal, 01 September 2013, Vol.19(3), p.340-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1192-6422 ; E-ISSN: 2157-0817 ; DOI: 10.1080/11926422.2013.844187

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public–private partnerships ( ppp s) in global health: the good, the bad and the ugly

Ruckert, Arne ; Labonté, Ronald

Third World Quarterly, 21 October 2014, Vol.35(9), p.1598-1614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436597.2014.970870

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using sustainability as a collaboration magnet to encourage multi-sector collaborations for health

Khayatzadeh-Mahani, Akram ; Labonté, Ronald ; Ruckert, Arne ; de Leeuw, Evelyne

Global Health Promotion, March 2019, Vol.26(1), pp.100-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-9759 ; E-ISSN: 1757-9767 ; DOI: 10.1177/1757975916683387

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2015  (2)
 3. 2016đến2016  (2)
 4. 2017đến2018  (6)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ruckert, Arne
 2. Labonté, Ronald
 3. Ruckert, A.
 4. Labonté, R.
 5. Labonte, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...