skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa Tác giả/ người sáng tác: Rubio Lombraña, M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Father-to-Newborn Transmission of Herpes Simplex Virus Infection: A Sweet but Bitter Kiss

Guergué Diaz De Cerio, O ; Rubio Lombraña, M ; Barrutia Borque, A ; González Hermosa, M R

Actas dermo-sifiliograficas, November 2016, Vol.107(9), pp.797-798 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1578-2190 ; PMID: 27210517 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ad.2016.04.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guergué Diaz De Cerio, O
  2. Rubio Lombraña, M.
  3. González Hermosa, M.R
  4. Barrutia Borque, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...