skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Roy, Jacques xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global change experiments: challenges and opportunities

De Boeck, Hans J ; Vicca, Sara ; Roy, Jacques ; Nijs, Ivan ; Milcu, Alexandru ; Kreyling, Juergen ; Jentsch, Anke ; Chabbi, Abad ; Campioli, Matteo ; Callaghan, Terry ; Beierkuhnlein, Carl ; Beier, Claus

Bioscience, 2015, Vol.65(9), pp.922-931 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3568 ; E-ISSN: 1525-3244 ; DOI: 10.1093/biosci/biv099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. De Boeck, Hans J.
  2. Campioli, M
  3. Campioloi, Matteo
  4. Kreyling, J
  5. Vicca, Sara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...