skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Roviras, Daniel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chaos Communication Performance: Theory and Computation

Kaddoum, G. ; Lawrance, Anthony ; Chargé, P. ; Roviras, D.

Circuits, Systems, and Signal Processing, 2011, Vol.30(1), pp.185-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-081X ; E-ISSN: 1531-5878 ; DOI: 10.1007/s00034-010-9217-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical performance for asynchronous multi-user chaos-based communication systems on fading channels

Kaddoum, Georges ; Coulon, Martial ; Roviras, Daniel ; Chargé, Pascal

Signal Processing, 2010, Vol.90(11), pp.2923-2933 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1684 ; E-ISSN: 1872-7557 ; DOI: 10.1016/j.sigpro.2010.04.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-user receivers for a multiple-access system based on chaotic sequences on unknown asynchronous frequency-selective channels

Coulon, Martial ; Roviras, Daniel

Signal Processing, 2010, Vol.90(2), pp.587-598 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1684 ; E-ISSN: 1872-7557 ; DOI: 10.1016/j.sigpro.2009.07.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Testbed of Post-OFDM Waveforms Toward Future Wireless Networks

Zayani, Rafik ; Shaiek, Hmaied ; Cheng, Xinying ; Fu, Xiaotian ; Alexandre, Christophe ; Roviras, Daniel

IEEE Access, 2018, Vol.6, pp.67665-67680 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2879375

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-user receivers for synchronous and asynchronous transmissions for chaos-based multiple-access systems

Coulon, Martial ; Roviras, Daniel

Signal Processing, 2009, Vol.89(4), pp.583-598 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1684 ; E-ISSN: 1872-7557 ; DOI: 10.1016/j.sigpro.2008.10.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust synchronization for asynchronous multi-user chaos-based DS-CDMA

Kaddoum, Georges ; Roviras, Daniel ; Chargé, Pascal ; Fournier-Prunaret, Danièle

Signal Processing, 2009, Vol.89(5), pp.807-818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1684 ; E-ISSN: 1872-7557 ; DOI: 10.1016/j.sigpro.2008.10.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PAPR-Aware Massive MIMO-OFDM Downlink

Zayani, Rafik ; Shaiek, Hmaied ; Roviras, Daniel

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.25474-25484 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2900128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roviras, D
  2. Roviras, Daniel
  3. Kaddoum, G.
  4. Coulon, M
  5. Coulon, Martial

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...