skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Chủ đề: Air Pollution xóa Tác giả/ người sáng tác: Rovira, Joaquim xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring Environmental Pollutants in the Vicinity of a Cement Plant: A Temporal Study

Rovira, Joaquim ; Mari, Montse ; Schuhmacher, Marta ; Nadal, Martí ; Domingo, José

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Feb 2011, pp.372-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00904341 ; E-ISSN: 14320703 ; DOI: 10.1007/s00244-010-9628-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial replacement of fossil fuel in a cement plant: risk assessment for the population living in the neighborhood

Rovira, Joaquim ; Mari, Montse ; Nadal, Martí ; Schuhmacher, Marta ; Domingo, José L

The Science of the total environment, 15 October 2010, Vol.408(22), pp.5372-80 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 20709362 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2010.07.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Domingo, J.L.
  2. Domingo, Jose L.
  3. Nadal, Martí
  4. Rovira , Joaquim
  5. Schuhmacher, Marta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...