skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Internet xóa Tác giả/ người sáng tác: Rouibah, Kamel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors affecting camera mobile phone adoption before e-shopping in the Arab world

Rouibah, Kamel ; Abbas, Hasan ; Rouibah, Samia

Technology in Society, 2011, Vol.33(3), pp.271-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-791X ; E-ISSN: 1879-3274 ; DOI: 10.1016/j.techsoc.2011.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors Affecting Information Communication Technologies Usage and Satisfaction: Perspective from Instant Messaging in Kuwait

Rouibah, Kamel ; Hamdy, Hosni

Journal of Global Information Management (JGIM), 2009, Vol.17(2), pp.1-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7375 ; DOI: 10.4018/jgim.2009040101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dimensions of Business-to-Consumer (B2C) Systems Success in Kuwait: Testing a Modified DeLone and McLean IS Success Model in an E-Commerce Context

Rouibah, Kamel ; Lowry, Paul ; Almutairi, Laila

Journal of Global Information Management (JGIM), 2015, Vol.23(3), pp.41-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7375 ; DOI: 10.4018/JGIM.2015070103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A decomposed theory of reasoned action to explain intention to use Internet stock trading among Malaysian investors

Ramayah, T ; Rouibah, Kamel ; Gopi, M ; Rangel, Gary John

Computers in Human Behavior, 2009, Vol.25(6), pp.1222-1230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2009.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rouibah, Kamel
  2. Rouibah, K.
  3. Rouibah, S.
  4. Lowry, Pb
  5. Abbas, Hasan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...