skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces xóa Chủ đề: Proceeding xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Ross, Steven xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice user interface principles for a conversational agent

Ross, Steven ; Brownholtz, Elizabeth ; Armes, Robert

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.364-365

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964536

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multiple-application conversational agent

Ross, Steven ; Brownholtz, Elizabeth ; Armes, Robert

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.319-321

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964518

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

  1. Architecture  (1)
  2. Voice  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brownholtz, Elizabeth
  2. Armes, Robert
  3. Ross, Steven

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...