skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rosenthal, Lisa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of full-time work for urban adults' mental and physical health

Rosenthal, Lisa ; Carroll-Scott, Amy ; Earnshaw, Valerie A. ; Santilli, Alycia ; Ickovics, Jeannette R.

Social Science & Medicine, November 2012, Vol.75(9), pp.1692-1696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2012.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient-provider communication, maternal anxiety, and self-care in pregnancy

Nicoloro-Santabarbara, Jennifer ; Rosenthal, Lisa ; Auerbach, Melissa V. ; Kocis, Christina ; Busso, Cheyanne ; Lobel, Marci

Social Science & Medicine, October 2017, Vol.190, pp.133-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.08.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining racial disparities in adverse birth outcomes: Unique sources of stress for Black American women

Rosenthal, Lisa ; Lobel, Marci

Social Science & Medicine, 2011, Vol.72(6), pp.977-983 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2011.01.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disentangling neighborhood contextual associations with child body mass index, diet, and physical activity: The role of built, socioeconomic, and social environments

Carroll-Scott, Amy ; Gilstad-Hayden, Kathryn ; Rosenthal, Lisa ; Peters, Susan M. ; Mccaslin, Catherine ; Joyce, Rebecca ; Ickovics, Jeannette R.

Social Science & Medicine, October 2013, Vol.95, pp.106-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2013.04.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rosenthal, Lisa
 2. Rosenthal, L.
 3. Lobel, Marci
 4. Ickovics, Jeannette R.
 5. Ickovics, Jeannette

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Humans
 3. USA
 4. Pregnancy
 5. Stress

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...