skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Năm xuất bản: 2000đến2009 xóa Cơ sở dữ liệu: Indest-AICTE (ACM Digital Library) xóa Tác giả/ người sáng tác: Rosenholtz, Ruth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VisualIDs: automatic distinctive icons for desktop interfaces

Lewis, J ; Rosenholtz, Ruth ; Fong, Nickson ; Neumann, Ulrich

ACM Transactions on Graphics (TOG), 01 August 2004, Vol.23(3), pp.416-423 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7368 ; DOI: 10.1145/1015706.1015739

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fong, Nickson
  2. Lewis, J
  3. Rosenholtz, R.
  4. Neumann, U.
  5. Lewis, J. P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...