skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rosen Kenneth H xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Discrete mathematics and its applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete mathematics and its applications

Rosen Kenneth H.

China : Mc Graw Hill; China Machine Press , 1998 - ISBN7111072545

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Handbook of discrete and combinatorial mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of discrete and combinatorial mathematics

Rosen Kenneth H; Michaels John G

Boca Raton : CRC Press, c2000. - (QA164 .H36 2000) - ISBN0849301491 (acid-free paper)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rosen Kenneth H
  2. Michaels John G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...