skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Attree, E. A. xóa Tất cả các phiên bản Rose, F. D. xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of the efficacy of training people with learning disabilities in a virtual environment

Brooks, B M ; Rose, F D ; Attree, E A ; Elliot-Square, A

Disability and rehabilitation, 2002, Vol.24(11-12), pp.622-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8288 ; PMID: 12182802 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of virtual reality technology in the assessment and training of inexperienced powered wheelchair users

Harrison, A ; Derwent, G ; Enticknap, A ; Rose, F D ; Attree, E A

Disability and rehabilitation, 2002, Vol.24(11-12), pp.599-606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8288 ; PMID: 12182799 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An exploratory investigation into the usability and usefulness of training people with learning disabilities in a virtual environment

Rose, F D ; Brooks, B M ; Attree, E A

Disability and rehabilitation, 2002, Vol.24(11-12), pp.627-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8288 ; PMID: 12182803 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Attree, E A
  2. Attree, E. A
  3. Rose, F D
  4. Attree, Ea
  5. Rose, F. D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...