skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa Tác giả/ người sáng tác: Rose, Elizabeth xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standardized Childhood: The Political and Cultural Struggle Over Early Education, and: The Sandbox Investment: The Preschool Movement and Kids-First Politics (review)

Rose, Elizabeth

The Journal of the History of Childhood and Youth, 2009, Vol.2(1), pp.133-138 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1353/hcy.0.0037 ; ISSN: 1939-6724 ; E-ISSN: 1941-3599

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...