skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Ropele, Stefan xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reproducibility and variability of quantitative magnetic resonance imaging markers in cerebral small vessel disease

De Guio, François ; Jouvent, Eric ; Biessels, Geert Jan ; Black, Sandra E ; Brayne, Carol ; Chen, Christopher ; Cordonnier, Charlotte ; De Leeuw, Frank-Eric ; Dichgans, Martin ; Doubal, Fergus ; Duering, Marco ; Dufouil, Carole ; Duzel, Emrah ; Fazekas, Franz ; Hachinski, Vladimir ; Ikram, M Arfan ; Linn, Jennifer ; Matthews, Paul M ; Mazoyer, Bernard ; Mok, Vincent ; Norrving, Bo ; O’brien, John T ; Pantoni, Leonardo ; Ropele, Stefan ; Sachdev, Perminder ; Schmidt, Reinhold ; Seshadri, Sudha ; Smith, Eric E ; Sposato, Luciano A ; Stephan, Blossom ; Swartz, Richard H ; Tzourio, Christophe ; van Buchem, Mark ; van Der Lugt, Aad ; van Oostenbrugge, Robert ; Vernooij, Meike W ; Viswanathan, Anand ; Werring, David ; Wollenweber, Frank ; Wardlaw, Joanna M ; Chabriat, Hugues

Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, August 2016, Vol.36(8), pp.1319-1337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0271-678X ; E-ISSN: 1559-7016 ; DOI: 10.1177/0271678X16647396

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Linn, Jennifer
  2. Brayne, Carol
  3. Mazoyer, Bernard
  4. Tzourio, Christophe
  5. Werring, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...