skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Rondeau, Eric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group fuzzy AHP approach to embed relevant data on " communicating material "

Kubler, Sylvain ; Voisin, Alexandre ; Derigent, William ; Thomas, André ; Rondeau, Eric ; Främling, Kary; Kubler, Sylvain (Editor)

Computers in Industry, 28 February 2014, Vol.65(4), pp.675-692 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2014.01.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERCCOM: A Master Program in Pervasive Computing and COMmunications for Sustainable Development

Porras, Jari ; Seffah, Ahmed ; Rondeau, Eric ; Andersson, Karl; Andersson, Karl (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 11, 2016

DOI: 10.1109/CSEET.2016.39

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USEE: An uniform data dissemination and energy efficient protocol for communicating materials

Mekki, Kais ; Derigent, William ; Zouinkhi, Ahmed ; Rondeau, Eric ; Thomas, André ; Abdelkrim, Mohamed Naceur; Mekki, Kais (Editor)

Future Generation Computer Systems, March 2016, Vol.56, pp.651-663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/j.future.2015.09.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambient intelligence: awareness context application in industrial storage

Zouinkhi, Ahmed ; Bajic, Eddy ; Rondeau, Eric ; Ben Gayed, Mohamed ; Abdelkrim, Naceur; Rondeau, Eric (Editor)

Wireless Sensor Network, 31 March 2011, Vol.2011(3), pp.134-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1945-3078 ; E-ISSN: 1945-3086 ; DOI: 10.4236/wsn.2011.34016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-localized and localized data storage in large-scale communicating materials: Probabilistic and hop-counter approaches

Mekki, Kais ; Derigent, William ; Zouinkhi, Ahmed ; Rondeau, Eric ; Thomas, André ; Abdelkrim, Mohamed Naceur; Mekki, Kais (Editor)

Computer Standards and Interfaces, February 2016, Vol.44, pp.243-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; E-ISSN: 1872-7018 ; DOI: 10.1016/j.csi.2015.08.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information dissemination framework for context-aware products

Kubler, Sylvain ; Derigent, William ; Rondeau, Eric ; Thomas, André ; Främling, Kary; Kubler, Sylvain (Editor)

Computers and Industrial Engineering, October 2013, Vol.66(2), pp.485-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-8352 ; E-ISSN: 1879-0550 ; DOI: 10.1016/j.cie.2013.07.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced product lifecycle information management using "communicating materials"

Kubler, Sylvain ; Derigent, William ; Främling, Kary ; Thomas, André ; Rondeau, Eric; Kubler, Sylvain (Editor)

Computer-Aided Design, February 2015, Vol.59, pp.192-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/j.cad.2013.08.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

In-network data storage protocols for wireless sensor networks: A state-of-the-art survey

Mekki, Kais ; Derigent, William ; Rondeau, Eric ; Thomas, André; Mekki, Kais (Editor)

International Journal of Distributed Sensor Networks, 24 April 2019, Vol.15(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1550-1329 ; E-ISSN: 1550-1477 ; DOI: 10.1177/1550147719832487

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (1)
 4. 2015đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rondeau, Eric
 2. Rondeau, E
 3. Derigent, William
 4. Thomas, Andre
 5. Derigent, W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...