skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Kỷ yếu hội nghị xóa Tất cả các phiên bản Proceedings of SPIE xóa Tất cả các phiên bản Applied Sciences xóa Tất cả các phiên bản Romaniuk, Ryszard S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intranet and Internet metrological network with photonic sensors and transmission

Romaniuk, Ryszard S ; Pozniak, Krzysztof T

Proceedings of SPIE, 14 May 1999, Vol.3731(1), pp.224-245

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.348715

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic measurement system for astronomical education

Mankiewicz, Lech ; Pozniak, Krzysztof T ; Romaniuk, Ryszard S ; Szamocki, Przemyslaw ; Wrochna, Grzegorz

Proceedings of SPIE, 22 July 2004, Vol.5484(1), pp.305-316

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.568922

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intranet and Internet metrological workstation with photonic sensors and transmission

Romaniuk, Ryszard S ; Pozniak, Krzysztof T ; Dybko, Artur

Proceedings of SPIE, 14 May 1999, Vol.3731(1), pp.246-273

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.348716

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

LabWindows: tool and environment for sensor design

Dybko, Artur ; Pozniak, Krzysztof T ; Wroblewski, Wojciech ; Maciejewski, Janusz ; Romaniuk, Ryszard S ; Brzozka, Zbigniew

Proceedings of SPIE, 05 August 1997, Vol.3189(1), pp.122-127

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.285621

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touch stimulation through an SMA-actuated micro-mechanism

Velazquez, Ramiro ; Szewczyk, Jerome ; Pissaloux, Edwige ; Hafez, Moustapha

23 February 2005, Vol.5775, pp.586-597

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819457561 ; ISBN: 0819457566 ; DOI: 10.1117/12.610764

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software layer for SIMCON ver. 2.1. FPGA based LLRF control system for TESLA FEL part I: system overview, software layers definition

Koprek, Waldemar ; Kaleta, Pawel ; Szewinski, Jaroslaw ; Pozniak, Krzysztof T ; Romaniuk, Ryszard S

Proceedings of SPIE, 06 March 2006, Vol.6159(1), pp.61590A-61590A-12

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.674845

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software layer for SIMCON ver. 2.1. FPGA based LLRF control system for TESLA FEL part II: application layer, networking, examples

Koprek, Waldemar ; Kaleta, Pawel ; Szewinski, Jaroslaw ; Pozniak, Krzysztof T ; Romaniuk, Ryszard S

Proceedings of SPIE, 06 March 2006, Vol.6159(1), pp.61590B-61590B-10

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.674849

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedded system in FPGA-based LLRF controller for FLASH

Szewinski, Jaroslaw ; Pucyk, Piotr ; Jalmuzna, Wojciech ; Fafara, Przemyslaw ; Pieciukiewicz, Marcin ; Romaniuk, Ryszard ; Pozniak, Krzysztof T

12 October 2006, Vol.6347, pp.63470B-63470B-6

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819464316 ; ISBN: 0819464317 ; DOI: 10.1117/12.714521

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Romaniuk, Ryszard S.
  2. Pozniak, Krzysztof T.
  3. Szewinski, Jaroslaw
  4. Pozniak, K.T.
  5. Kaleta, Pawel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...