skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: SAGE Knowledge xóa Tác giả/ người sáng tác: Rojek, Chris xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentring Leisure: Rethinking Leisure Theory

Rojek, Chris

ISBN: 9780803988132 ; E-ISBN: 9781446279090 ; DOI: 10.4135/9781446279090

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Event Power: How Global Events Manage and Manipulate

Rojek, Chris

ISBN: 9780857025180 ; E-ISBN: 9781446270059 ; DOI: 10.4135/9781446270059

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labour of Leisure: The Culture of Free Time

Rojek, Chris

ISBN: 9781412945530 ; E-ISBN: 9781446269206 ; DOI: 10.4135/9781446269206

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rojek, Chris.
  2. Rojek, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...