skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rojas, Hernando xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Are “Others” So Polarized? Perceived Political Polarization and Media Use in 10 Countries

Yang, Junghwan ; Rojas, Hernando ; Wojcieszak, Magdalena ; Aalberg, Toril ; Coen, Sharon ; Curran, James ; Hayashi, Kaori ; Iyengar, Shanto ; Jones, Paul K. ; Mazzoleni, Gianpietro ; Papathanassopoulos, Stylianos ; Rhee, June Woong ; Rowe, David ; Soroka, Stuart ; Tiffen, Rodney

Journal of Computer‐Mediated Communication, September 2016, Vol.21(5), pp.349-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1083-6101 ; E-ISSN: 1083-6101 ; DOI: 10.1111/jcc4.12166

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Wiley Online Library  (1)
 2. Wiley (CrossRef)  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yang, Junghwan
 2. Iyengar, Shanto
 3. Rojas, Hernando
 4. Coen, Sharon
 5. Soroka, Stuart

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...