skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Political science -- Political philosophy -- Political ideologies xóa Chủ đề: Democracy xóa Tác giả/ người sáng tác: Rohrschneider, Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representation in New Democracies: Party Stances on European Integration in Post-Communist Eastern Europe

Rohrschneider, Robert ; Whitefield, Stephen

The Journal of Politics, 2007, Vol.69(4), pp.1133-1146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.1111/j.1468-2508.2007.00613.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional Learning versus Value Diffusion: The Evolution of Democratic Values among Parliamentarians in Eastern and Western Germany

Rohrschneider, Robert

The Journal of Politics, 1 May 1996, Vol.58(2), pp.422-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report from the Laboratory: The Influence of Institutions on Political Elites' Democratic Values in Germany

Rohrschneider, Robert

The American Political Science Review, 1 December 1994, Vol.88(4), pp.927-941 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/2082717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...