skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Rohovec, Jan xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluxes of Heavy Metals from a Highly Polluted Watershed During Flood Events: A Case Study of the Litavka River, Czech Republic

Žák, Karel ; Rohovec, Jan ; Navrátil, Tomáš

Water, Air, and Soil Pollution, 2009, Vol.203(1), pp.343-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-009-0017-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in mercury deposition in a mining and smelting region as recorded in tree rings.(Author abstract)

Hojdova, Maria ; Navratil, Tomas ; Rohovec, Jan ; Zak, Karel ; Vanek, Ales ; Chrastny, Vladislav ; Bace, Radek ; Svoboda, Miroslav

Water, Air, & Soil Pollution, March, 2011, Vol.216(1-4), p.73(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mercury Distribution and Speciation in Soils Affected by Historic Mercury Mining

Hojdová, Maria ; Navrátil, Tomás ; Rohovec, Jan ; Penízek, Vít ; Grygar, Tomás

Water, Air and Soil Pollution, Jun 2009, Vol.200(1-4), pp.89-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9895-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic Pollutants in Wet Atmospheric Deposition and the Trajectories of Their Possible Transport

Vach, Marek ; Skrivan, Petr ; Rohovec, Jan ; Fisák, Jaroslav ; Kubínová, Petra ; Burian, Milos

Water, Air and Soil Pollution, Jan 2009, Vol.196(1-4), pp.369-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9784-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amorphous Aluminum Hydroxide Control on Sulfate and Phosphate in Sediment-Solution Systems

Navratil, Tomas ; Rohovec, Jan ; Amirbahman, Aria ; Norton, Stephen ; Fernandez, Ivan

Water, Air and Soil Pollution, Jul 2009, Vol.201(1-4), pp.87-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9929-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and Pools of Mercury in Czech Forest Soils

Navrátil, Tomáš ; Shanley, Jamie ; Rohovec, Jan ; Hojdová, Maria ; Penížek, Vít ; Buchtová, Jana

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(3), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1829-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rohovec, Jan
  2. Rohovec, J
  3. Navratil, T
  4. Navratil, Tomas
  5. Navrátil, Tomáš

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...