skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Năm xuất bản: 2010đến2015 xóa Tác giả/ người sáng tác: Rogowski, Steve xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Social Work with Older People in Neo-liberal Times: Challenges and Critical Possibilities

Hastings, Sandra J ; Rogowski, Steve

Practice, 01 January 2015, Vol.27(1), pp.21-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-3153 ; E-ISSN: 1742-4909 ; DOI: 10.1080/09503153.2014.983435

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managers, Managerialism and Social Work with Children and Families: The Deformation of a Profession?

Rogowski, Steve

Practice, 01 June 2011, Vol.23(3), pp.157-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-3153 ; E-ISSN: 1742-4909 ; DOI: 10.1080/09503153.2011.569970

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rogowski, S.
  2. Rogowski, Steve
  3. Hastings, S.J.
  4. Hastings, Sandra J
  5. Hastings, Sandra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...