skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Putze, Antje xóa Tác giả/ người sáng tác: Rogan, Christopher xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ColliderBit: a GAMBIT module for the calculation of high-energy collider observables and likelihoods

Balázs, Csaba ; Buckley, Andy ; Dal, Lars ; Farmer, Ben ; Jackson, Paul ; Krislock, Abram ; Kvellestad, Anders ; Murnane, Daniel ; Putze, Antje ; Raklev, Are ; Rogan, Christopher ; Saavedra, Aldo ; Scott, Pat ; Weniger, Christoph ; White, Martin

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Nov 2017, Vol.77(11), pp.1-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14346044 ; E-ISSN: 14346052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5285-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAMBIT: the global and modular beyond-the-standard-model inference tool

Athron, Peter ; Balazs, Csaba ; Bringmann, Torsten ; Buckley, Andy ; Chrząszcz, Marcin ; Conrad, Jan ; Cornell, Jonathan ; Dal, Lars ; Dickinson, Hugh ; Edsjö, Joakim ; Farmer, Ben ; Gonzalo, Tomás ; Jackson, Paul ; Krislock, Abram ; Kvellestad, Anders ; Lundberg, Johan ; Mckay, James ; Mahmoudi, Farvah ; Martinez, Gregory ; Putze, Antje ; Raklev, Are ; Ripken, Joachim ; Rogan, Christopher ; Saavedra, Aldo ; Savage, Christopher ; Scott, Pat ; Serra, Nicola ; Weniger, Christoph ; White, Martin ; Wild, Sebastian

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Nov 2017, Vol.77(11), pp.1-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14346044 ; E-ISSN: 14346052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5321-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FlavBit: a GAMBIT module for computing flavour observables and likelihoods

Bernlochner, Florian ; Chrząszcz, Marcin ; Dal, Lars ; Farmer, Ben ; Jackson, Paul ; Kvellestad, Anders ; Mahmoudi, Farvah ; Putze, Antje ; Rogan, Christopher ; Scott, Pat ; Serra, Nicola ; Weniger, Christoph ; White, Martin

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Nov 2017, Vol.77(11), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14346044 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5157-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...