skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rodrik, Dani xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second-best institutions.(Design and Reform of Institutions in LDCS and Transition Economies)(Essay)

Rodrik, Dani

American Economic Review, May, 2008, Vol.98(2), p.100(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding economic policy reform

Rodrik, Dani

Journal of Economic Literature, March, 1996, Vol.34(1), p.9(33) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0515

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dani Rodrik
  2. Rodrik, D.
  3. Rodrik, Dani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...