skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Tác giả/ người sáng tác: Rodriguez, Miguel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethanol and High-Value Terpene Co-Production from Lignocellulosic Biomass of Cymbopogon flexuosus and Cymbopogon martinii

Joyce, Blake ; Zheljazkov, Valtcho ; Sykes, Robert ; Cantrell, Charles ; Hamilton, Choo ; Mann, David ; Rodriguez, Miguel ; Mielenz, Jonathan ; Astatkie, Tess ; Stewart, C

PLoS One, Oct 2015, Vol.10(10), p.e0139195 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0139195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems Biology Analysis of Zymomonas mobilis ZM4 Ethanol Stress Responses

Yang, Shihui ; Pan, Chongle ; Tschaplinski, Timothy ; Hurst, Gregory ; Engle, Nancy ; Zhou, Wen ; Dam, Phuongan ; Xu, Ying ; Rodriguez, Miguel ; Dice, Lezlee ; Johnson, Courtney ; Davison, Brian ; Brown, Steven

PLoS One, Jul 2013, Vol.8(7), p.e68886 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0068886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clostridium thermocellum transcriptomic profiles after exposure to furfural or heat stress.(Report)

Wilson, Charlotte M ; Yang, Shihui ; Rodriguez, Miguel ; Ma, Qin ; Johnson, Courtney M ; Dice, Lezlee ; Xu, Ying ; Brown, Steven D

Biotechnology for Biofuels, Sept 12, 2013, Vol.6(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-6834 ; DOI: 10.1186/1754-6834-6-131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Pretreated Switchgrass and Biomass Carbohydrates on Clostridium thermocellum ATCC 27405 Cellulosome Composition: A Quantitative Proteomic Analysis

Pan, Chongle ; Hurst, Gregory ; Rodriguez, Miguel ; Mckeown, Catherine ; Lankford, Patricia ; Samatova, Nagiza ; Mielenz, Jonathan

PLoS One, Apr 2009, Vol.4(4), p.e5271 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0005271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rodriguez, Miguel
  2. Yang, Shihui
  3. Dice, Lezlee
  4. Xu, Ying
  5. Johnson, Courtney

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...