skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sciences (General) xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Rodrigues, Thiago R. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hourly interaction between wind speed and energy fluxes in Brazilian Wetlands - Mato Grosso - Brazil

Rodrigues, Thiago R ; Curado, Leone F.A ; Pereira, Vinicius M.R ; Sanches, Luciana ; Nogueira, José S

Anais da Academia Brasileira de Ciências, 01 December 2016, Vol.88(4), pp.2195-2209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-2690 ; E-ISSN: 1678-2690 ; DOI: 10.1590/0001-3765201620150130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the reflection of Photosynthetically active radiation in a monodominant floodable forest in the Pantanal of Mato Grosso State using multivariate statistics and neural networks

Curado, Leone F.A ; Musis, Carlo R. De ; Cunha, Cristiano R. Da ; Rodrigues, Thiago R ; Pereira, Vinicius M.R ; Nogueira, José S ; Sanches, Luciana

Anais da Academia Brasileira de Ciências, 01 August 2016, Vol.88(3), pp.1387-1395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-2690 ; E-ISSN: 1678-2690 ; DOI: 10.1590/0001-3765201620150176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...