skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Chủ đề: Latin America xóa Tác giả/ người sáng tác: Rodrigues, Thiago xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narcotráfico e Militarização nas Américas: Vício de Guerra*

Rodrigues, Thiago

Contexto Internacional, Jan-Jun 2012, Vol.34(1), pp.9-0_8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO Brazil  (1)
  2. Publicly Available Content Database  (1)
  3. SciELO  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rodrigues, Thiago
  2. Thiago Rodrigues

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...