skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Psychology xóa Tác giả/ người sáng tác: Rodríguez, Cintia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhythmic ostensive gestures: How adults facilitate infants’ entrance into early triadic interactions

Moreno-Núñez, Ana ; Rodríguez, Cintia ; Del Olmo, María Jesús

Infant Behavior and Development, November 2017, Vol.49, pp.168-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-6383 ; E-ISSN: 1879-0453 ; DOI: 10.1016/j.infbeh.2017.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ostensive gestures come first: their role in the beginning of shared reference

Rodríguez, Cintia ; Moreno-Núñez, Ana ; Basilio, Marisol ; Sosa, Noelia

Cognitive Development, October 2015, Vol.36, pp.142-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-2014 ; E-ISSN: 1879-226X ; DOI: 10.1016/j.cogdev.2015.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rhythmic, Sonorous and Melodic Components of Adult-Child-Object Interactions Between 2 and 6 Months Old

Moreno-Núñez, Ana ; Rodríguez, Cintia ; Del Olmo, María

Integrative Psychological and Behavioral Science, 2015, Vol.49(4), pp.737-756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-4502 ; E-ISSN: 1936-3567 ; DOI: 10.1007/s12124-015-9298-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communicative Mediation by Adults in the Construction of Symbolic Uses by Infants

Palacios, Pedro ; Rodríguez, Cintia ; Méndez-Sánchez, Cecilia

Integrative psychological & behavioral science, June 2018, Vol.52(2), pp.209-227 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1936-3567 ; PMID: 29502196 Version:1 ; DOI: 10.1007/s12124-018-9422-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do private gestures have a self-regulatory function? A case study

Rodríguez, Cintia ; Palacios, Pedro

Infant behavior & development, May 2007, Vol.30(2), pp.180-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1934-8800 ; PMID: 17374401 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ‘circumstances’ of gestures: Proto-interrogatives and private gestures

Rodríguez, Cintia

New Ideas in Psychology, 2009, Vol.27(2), pp.288-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0732-118X ; E-ISSN: 1873-3522 ; DOI: 10.1016/j.newideapsych.2008.04.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Understanding of Cardinal Number Value: Semiotic, Social, and Pragmatic Dimensions in a Case Study with a Child from 2 to 3 Years Old

Cavalcante, Sílvia ; Rodríguez, Cintia ; Martí, Eduardo

Integrative psychological & behavioral science, September 2019, Vol.53(3), pp.397-417 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1936-3567 ; PMID: 30370436 Version:1 ; DOI: 10.1007/s12124-018-9464-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2014  (1)
 3. 2015đến2016  (2)
 4. 2017đến2018  (2)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rodríguez, Cintia
 2. Rodríguez, C.
 3. Rodriguez, C
 4. Rodriguez, Cintia
 5. Moreno-Núñez, Ana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...