skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Roda, Cristina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Past and future of software architectures for context-aware systems: A systematic mapping study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Past and future of software architectures for context-aware systems: A systematic mapping study

Roda, Cristina ; Navarro, Elena ; Zdun, Uwe ; López-Jaquero, Víctor ; Simhandl, Georg

Journal of Systems and Software, 12/2018, Vol.146, C, pp.310-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2018.09.074

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Multi-Agent System for Acquired Brain Injury rehabilitation in Ambient Intelligence environments

Roda, Cristina ; Rodríguez, Arturo C. ; López-Jaquero, Víctor ; Navarro, Elena ; González, Pascual

Neurocomputing, 29 March 2017, Vol.231, pp.11-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-2312 ; DOI: 10.1016/j.neucom.2016.04.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Past and future of software architectures for context-aware systems: A systematic mapping study

Roda, Cristina ; Navarro, Elena ; Zdun, Uwe ; López-Jaquero, Víctor ; Simhandl, Georg

The Journal of Systems & Software, December 2018, Vol.146, pp.310-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; DOI: 10.1016/j.jss.2018.09.074

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Navarro, Elena
  2. LóPez-Jaquero, VíCtor
  3. Roda, Cristina
  4. Navarro, E.
  5. Roda, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...