skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: Plos One xóa Tác giả/ người sáng tác: Rocher, Tatiana xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vidjil: A Web Platform for Analysis of High-Throughput Repertoire Sequencing

Duez, Marc ; Giraud, Mathieu ; Ryan, Herbert ; Rocher, Tatiana ; Salson, Mikaël ; Thonier, Florian

PLoS One, Nov 2016, Vol.11(11), p.e0166126 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0166126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Herbert, Ryan
  2. Salson, M.
  3. Salson, Mikaël
  4. Rocher, T.
  5. Thonier, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...