skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rocher, Ludo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dasadasi

Rocher, Ludo

The Journal of the American Oriental Society, April-June, 2002, Vol.122(2), p.374(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ownership by Birth: The Mitaksara Stand

Rocher, Ludo ; Rocher, Rosane

Journal of Indian Philosophy, Apr 2001, pp.241-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00221791 ; E-ISSN: 15730395 ; DOI: 10.1023/A:1017565131307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hindus: An Alternative History

Rocher, Ludo

Journal of the American Oriental Society, pp.302-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rocher, Ludo
  2. Rocher, L
  3. Rocher, R.
  4. Ludo Rocher
  5. Ludorocher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...