skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Winckler, Marco xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Tác giả/ người sáng tác: Rocha Silva, Thiago xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Approach for Multi-Artifact Testing Through an Ontological Perspective for Behavior-Driven Development

Rocha Silva, Thiago ; Hak, Jean-Luc ; Winckler, Marco Antonio

Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, 2016, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2255-9922 ; E-ISSN: 2255-9922 ; DOI: 10.7250/csimq.2016-7.05

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...