skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Robinson, A. S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Area-Wide Control of Insect Pests: from research to field implementation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Area-Wide Control of Insect Pests: from research to field implementation

Vreysen, M. J. B.; Robinson, A. S.; Hendrichs, Jorge

9781402060588; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24976

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vreysen, M. J. B.
  2. Robinson, A. S.
  3. Hendrichs, Jorge

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...